HƯỚNG DẪN ĐĂNG NHẬP VÀO TRANG THUEDIENTU.GDT.GOV.VN

Trước khi đăng nhập vào tài khoản thuedientu , anh chị cần chuẩnbị.

1/là mã số thuế công ty cần đăng nhập ( 0313753379 )

2/ xem lại mật khẩu của trang nhantokhai.gdt.gov.vn ( ví dụ 123456a ) và mật khẩu của NOPTHUE.GDT.GOV.VN ( ví dụ 789a@A )
3/Đăng nhập
tên đăng nhâp:0313753379-QL
PASS789a@A( LÀ mật khẩu của trang nopthue.gdt.gov.vn

( trường hợp A/C không nhớ mật khẩu của trang nopthue.gdt.gov.vn , A/C vui lòng lên chi cuc thuế quản lý ,đem thêm giấy phép + giấy giơi thiệu để được cấp lại mât khẩu của trang thuedientu.gdt.gov.vn)

A/C đăng nhập đúng sẽ hiện thị  như hình bên dưới, sẽ có thông tin khai thue va nộp thuế

chữ ký số vina chúc anh chị thành công

 

anh chị mói thay đổi token hoặc gia hạn thì phải làm những bước sau

 

sau khi đã đăng nhập xong, A/ C câp nhật xe ri của trang kkhai thuế , và nộp thuế

A/C vào chọn mục quản lý tài khoản – sau đó chọn thay đổi thông tin ,chúng ta sẽ thấy hai trường thay đổi thông tin
chúng ta chọn vào trường thay đổi thông tin nộp thuế trước

chọn vào thay đổi thông tin

chúng ta thay đổi bên khkai thuế điện tử trước , bấm vào thay đổi thông tin dịc vụ

 

 

 

( trương họp bấm vào thay đổi cks không hiên thị mã pin thi f tải java về tại đây

 sau khi thực hiện , anh chị bấm tiếp tục , sau đó ký và gửi nũa là xong

còn dich vụ nôp thuế chúng ta làm tương tự

cong ty cp chu ky so vina chúc anh chị nop thuế thanh công